Language:
Slovenský English Русский

Na križovatke archetypov

Prečítajte si viac o službách: identita značky, názov značky, copywriting a obalový dizajn.

Svet okolo nás je v neustálom pohybe. Ide o proces trvalej premeny, zahŕňajúcej vynachádzanie nových technológií a techník, podoby nových trendov a nevyhnutnuteľnú zmenu vkusu ľudí. Do života vstupujú nové činitele, vyvíjajú sa, intereagujú medzi sebou navzájom, a až sa ich potenciál vytratí, stanú sa nakoniec záležitosťou minulosti. Napriek tomu ešte vždy existujú najzákladnejšie veci, ktoré navzdory času zostávajú bezo zmien. Tieto vecne známe „formy a obrazy kolektívnej pamäti“ v našich osobách existujú po celý život a fungujú ako kolektívne vzorce zdedenej životnej skúsenosti. Takéto univerzálne obrazy v našom podvedomí sú nazývané archetypy. Existujúc v podvedomí, určujú nám naše primárne potreby a dávajú kritické „filtre“ do všetkých informácií, ktoré obdržíme.

Víťaziaci brand dizajn by v dnešnej dobe mal značke umožniť prenikanie do hĺbky spotrebiteľovho vnútorného sveta, zdolávajúc bariéry logiky a informačné sito. Pochopenie a  riadene spotrebiteľských významov archetypov, to sú dôležité činitele pre to, aby značka uspela.  Prvoradý dôraz sa v propagácii kladie na využívanie predstavivosti. Obzvlášť zahŕňaná je tá predstavivosť, ktorá sa pripája na archetypálne významy u spotrebiteľov.

Každý archetyp má svojrázny význam, ktorý je motivantom. Vyvoláva akt spontánneho prekonávania bariér kritického vnímania. Pokiaľ sa základný význam obrazu zhoduje s podvedomými predstavami alebo vzorcami spotrebiteľa, začína rozoznávať znaky a symboly, ktoré spadajú do jeho zaužívaného algoritmu. Výsledkom  toho  je  pocit zaradenia sa. Zaradenia do jeho hodnotového systému, pohľadu na svet a  osobných skúseností – toto všetko sú známe kľúčové faktory, účinkujúce na proces rozhodovania. Je treba zdôrazniť, že jadrom archetypálneho konceptu je skutočnosť, že popri súbore osobitých významov si každý archetyp okrem toho vo všeobecnosti ponáša zakaždým aj významy a vzorce, ktoré sú prítomné v ostatných archetypoch, respektíve sa im podobajú.

Sme radi, že môžeme dať do vašej pozornosti značku „Mammoth“, pod ktorou sa predávajú ochranné fólie pre telekomunikačné zariadenia a obrazovky. Tento výrobok bol navrhnutý s využitím predností archetypálneho brandingu. Aby sme boli presnejší, bol vytvorený s pomocou fundamentálnych nosných významov, prináležiacich niekoľkým archetypom.

Ak máte záujem oboznámiť sa s nimi, navrhujeme, aby ste skúsili definovať základné archetypy, ktoré zodpovedajú značke „Mammoth“. Spravte to sami s  využitím bezprostredne vrodených významov, ktoré sú motivujúce. Poradíme vám ešte, že čo sa týka archetypov, mamut predstavuje tradične zviera silné a pokokojné, schopné obrániť samo seba, ako aj ostatných, v záujme zachovania vzťahov. Jeho symbolika  stelesňuje tak nosné významy ako bezpečnosť, sebaistota a starostlivosť.

Tak napríklad, význam “potreba bezpečia” môžeme odhaliť v troch archetypoch: Tvorca, Opatrovník, Vládca (prevzaté z knihy “The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands through the Power of Archetypes” od Margaret Markovej a Carol S. Pearsonovej).

Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov

Poslanie výrobku a jeho vlastnosti viedli k nápadu pre názov a  vedúci dizajnový koncept značky „Mammoth“. Názov značky bol zase základom pre vypracovanie verbálnych a vizuálnych elementov, ako aj pre zriadenie efektívnej marketingovej komunikácie.

Práca agentúry “Higher” pri vytváraní značky “Mammoth” zahŕňala copywriting,  návrh firemnej identity spolu s logom, obalový dizajn a v neposlednom rade vytvorenie webovej stránky.

Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov

Pre logo “Mammoth” bola použitá kombinovaná štruktúra. Pozostáva z názvu písaného písmom “Tungsten”, ktoré bolo vytvorené výnimočne pre tento účel, a obchodnej značky, stvárnenej v podobe mamuta. Všeobecne umelecký spôsob stvárnenia dodáva dojem súdržnosti, stability a robí logo o to viac presvedčivejším. Štylistické prostriedky, využité v tejto grafickej podobe, podporujú vyvolaný psychologický efekt. No hlavnou na tomto zobrazení je jeho jedinečná individuálnosť, ktorá takisto funguje ako prostriedok pre prezentáciu hodnôt spoločnosti.

Sila predstavovať kolektívnu myšlienku na vrodenej, psychickej úrovni archetypov, robí z loga značky dôležitý spojník medzi rozličnými skupinami spotrebiteľov, umožňujúc značke prilákať zákazníkov, a  tak sa vlastne mení na efektívny faktor pre vytváranie spotrebiteľských preferencií. Toto značne znásobuje cieľovú skupinu v zmysle „archetypálneho segmentovania“, a výrazne sa tým rozrastá obchodný dosah značky.

Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov

Obal a všetko, čo to zahŕňa, vrátane veľkosti, tvaru, hrúbky, takisto ako použité písmo, paleta farieb a všebecné vizuálne prostriedky, robia imidž značky o to viac jedinečným. Tieto prvky v sebe nesú neverbálne posolstvá pre spotrebiteľa, čím ho ovplyvňujú pri procese výberu a taktiež obsahujú všetky nevyhnutné informácie o produkte.

Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov

Adaptívny dizajn webstránky korešponduje s firemniou identitou značky. Na stránke je využitá vizuálna štylistika, neobvyklá  pre „predaj“ propagačných materiálov. Vytvorená v snahe o svieži a originálny vzhľad, dovoľuje užívateľovi ľahko sa zorientovať. Súlad kompozičných riešení grafických obrazcov, dodáva expresivitu, uľahčuje vnímateľnosť a zvyšuje pozornosť diváka.

Kombinovaný efekt, vytvorený vizuálnymi obrazcami a riadkami textu, vytvára stav mysle, kedy si zákazníci vybavujú svoje vrodené „archetypálne scenáre“, ktoré zabezpečujú spojenie komunikátov značky s  vnímaním jednotlivca. Určitá atmosféra, dispozícia, a správne asociácie, ktoré kreatívne riešenie vyvolalo v zákazníkoch – toto všetko je prostredníctvom moci archetypov namierené na nárast motivácie u spotrebiteľov. Všetky posolstvá, ktoré v sebe nesú obrazové prvky, vnímajú spotrebitelia ľahko, rozpoznateľne, zapamätateľne a môžu byť premenené na významy, ktoré sú schopné prekonať kritické sito prichádzajúcich informácií.

Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov
Na križovatke archetypov

Nová značka a takisto nový názov “Mammoth” už dostávajú svoju „históriu“. Je to archetypálny branding, vďaka ktorému to bolo umožnené. Značka dodáva silu odolať, bojovať a zdôrazniť svoju dôležitosť, podporená svojimi neviditeľnými koreňmi: koreňmi, ktoré sú ukryté v tajomných podstatách hĺbok ľudskej prirodzenosti.

Chceli by ste získať archetypálnu značku? Kontaktujte nás.

Prečítajte si viac o službách: identita značkynázov značkycopywriting obalový dizajn.